ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XPERAL B.V.

Onze Algemene Voorwaarden zijn met het verzenden van uw bestelling bindend.


Artikel 1 Algemeen
1.1: Bij toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Xperal B.V.: Xperal B.V., gevestigd te Weert en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 64674231;
Klant: de partij die een opdracht verstrekt aan Xperal B.V. tot het geven van advies en/of het verzorgen van een
subsidie aanvraag en/of het plaatsen van zonnepanelen en/of omvormer, PV-systeem: een systeem bestaande uit
een set zonnepanelen, omvormer(s) en toebehoren.
Installatie: het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van het PV-systeem op de door de Klant aangegeven
locatie.
Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Subsidie: SDE subsidie, oftewel Stimulering Duurzame Energieproductie, welke Xperal B.V. tracht te verkrijgen voor
de Klant in verband met de aanschaf van het PV-systeem.
1.2: Op iedere levering van zaken/diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xperal B.V. als verkoper, leverancier
van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1: Naar aanleiding van het bezoek door Xperal B.V. op de door de Klant opgegeven locatie en de naar aanleiding
daarvan gemaakte waarnemingen door Xperal B.V. en van de Klant verkregen informatie, stelt Xperal B.V. een
offerte op welke de kosten dekt voor (i) indienen van het verzoek om Subsidie bij juiste instanties, indien gewenst,
(ii) levering PV-systeem en (iii) de Installatie. De door Xperal B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen
tenzij anders vermeld.
3.2: Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen
en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te sluiten, al
dan niet bekend aan Xperal B.V., zijn voor risico van de Klant.
3.3: De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3.4: Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening en retournering door de Klant aan Xperal
B.V. van de in tweevoud door Xperal B.V. uitgebrachte offerte.
3.5: Door aanvaarding van de offerte door de Klant komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding
van de offerte garandeert de Klant dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van het
gekochte. Indien de Klant hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een
inspectie te laten doen door een derde partij. Voorts garandeert de Klant door aanvaarding van de offerte dat een
bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen een
vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Klant en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht
deel van uit maakt) voor de Installatie van het gekochte verkregen of niet vereist is.”
3.6: Xperal B.V. is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen,
geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies en andere factoren die een rol spelen
in de overweging van de Klant, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk zijn gegarandeerd. Ook eventuele extra kosten die

in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van de
Klant, ook al had Xperal B.V. deze kosten kunnen voorzien.
3.7: Xperal B.V. behoudt zich het recht voor de installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde.


Artikel 4 Toekenning Subsidie
4.1: Indien de Klant in aanmerking wil komen voor Subsidie, kan de Klant Xperal B.V. hiertoe machtigen door middel
van het verstrekte machtigingsformulier. De aanvraag van Subsidie wordt in dit geval volledig zelfstandig door
Xperal B.V. ten behoeve van de Klant behandeld.
4.2: Toekenning van Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van Xperal B.V. liggen.
4.3: Xperal B.V. kan geen termijn afgeven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Indien Xperal B.V.
een termijn heeft genoemd dient deze altijd als indicatief te worden beschouwd.
4.4: Indien Xperal B.V. uitsluitsel over het verzoek tot Subsidie heeft verkregen, stelt zij de Klant hier onverwijld
schriftelijk van op de hoogte. Afwijzing van het verzoek om Subsidie kan een reden zijn voor de Klant om af te zien
van de overeenkomst in de vorm van ontbinding van de overeenkomst. De Klant zal het binnen 8 dagen na ontvangst
van voornoemd bericht schriftelijk aan Xperal B.V. laten weten als hij de overeenkomst wenst te ontbinden.
Ontbinding kan in dit geval kosteloos geschieden.
Xperal B.V. zal in dit geval de eerste aanbetaling terugstorten. Na ommekomst van deze termijn is de overeenkomst
definitief.
4.5: Indien Subsidie wordt toegekend, dient de Klant zelf in contact te treden met de toekennende instantie in
verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken. Xperal B.V. kan ter zake de al dan niet
uitbetaling van de subsidie geen enkele verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid te dragen.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en Installatie
5.1: Xperal B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
5.2: De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xperal B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan Xperal B.V. zijn
verstrekt, zowel ten aanzien van de aanvraag van de Subsidie, als van de Installatie. Indien de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens niet juist of tijdig aan Xperal B.V. zijn verstrekt, heeft Xperal B.V. het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de
Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in
rekening te brengen.
5.3: Xperal B.V. laat de Installatie uitvoeren door gekwalificeerde elektriciens.
5.4: De door Xperal B.V. ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door Xperal B.V. verrichte
visuele inspectie van de locatie waar het PV-systeem dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat
de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen
Xperal B.V. en de Klant conform artikel 8 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende
meerkosten.
5.5: Xperal B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xperal B.V. is uitgegaan van
door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar
kenbaar was of behoorde te zijn.
5.6: de Klant garandeert dat de locatie waar het PV-systeem geplaatst wordt asbestvrij is.
5.7: De Klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de
Installatie zouden kunnen belemmeren.


Artikel 6 Uitvoeringstermijn
6.1: De Installatie geschiedt, in overleg met de klant, op de door de Klant opgegeven locatie bij het definitief worden
van de overeenkomst conform artikel 4.4.
6.2: De installatiedatum is geen onderdeel van de Overeenkomsten, de afspraak is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Xperal B.V. zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is
gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die
onbenut is verstreken.


Artikel 7 Wijzigingen in te leveren producten
7.1: Xperal B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen
betreft in het te leveren PV-systeem welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of

indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen, een en ander ter beoordeling van
Xperal B.V.


Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
8.1: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2: Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Xperal B.V. zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen. Xperal B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke dientengevolge te lijden schade door de
Klant.
8.3: Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal
Xperal B.V. de Klant hierover tevoren inlichten. Xperal B.V. zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot gevolg heeft.


Artikel 9 Geheimhouding
9.1: Xperal B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van de Klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.


Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1: Door Xperal B.V. verstrekte adviezen aan de Klant inzake een optimaal PV-systeem voor de Klant, welke al dan
niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van Xperal B.V. verstrekt. Hieraan kunnen door de Klant
geen rechten worden ontleend.
10.2: Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt Xperal B.V. zich de rechten en
bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.3: Alle door Xperal B.V. verstrekte stukken, zoals offertes en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van Xperal B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
10.4: Xperal B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11 Garantie materialen
11.1: Xperal B.V. garandeert dat de Zonnepanelen van het PV-systeem vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en
fabricagefouten, na moment van installatie, overeenkomstig de garantievoorwaarden volgens de fabrieksgarantie.
Xperal B.V garandeert dat de omvormer van het PV-systeem vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, na
het moment van Installatie, overeenkomstig de garantievoorwaarden volgens de fabrieksgarantie . De
garantietermijn op werk bedraagt een termijn van 5 jaar, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde
werk.
11.2: De Klant dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk bij Xperal B.V. te melden binnen 14 dagen na
constatering.
11.3: Bij aanspraken op garantie dient de Klant de originele factuur te overleggen.
11.4: Ieder recht op garantie vervalt indien (i) de door Xperal B.V. gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing,
testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd, (ii) het gekochte
onoordeelkundig is gebruikt, (iii) de Klant of niet door Xperal B.V. ingeschakelde derden zonder schriftelijke
toestemming van Xperal B.V. werkzaamheden hebben verricht en/of (iv) de Klant enige uit de onderliggende
Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Xperal B.V. niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
11.5: Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Xperal B.V. verplicht
binnen 30 dagen nadat de Klant hem het gebrek schriftelijk heeft gemeld het gebrek te herstellen dan wel een
concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.
11.6: Xperal B.V. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
11.7: De Klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
Xperal B.V. tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos
zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of de zaak zoveel

gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het
overeengekomene , gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
11.8: Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het PV-systeem leidt niet tot verlenging van de
oorspronkelijke garantietermijn.
11.9: Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na Installatie voordoen dient de
Klant aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
11.10: De Klant heeft geen rechten op garantie indien de installatie van of onderhoud aan het PV-systeem niet door
een door Xperal B.V. ingeschakelde elektricien plaats vond.
11.11: De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, diefstal c.q. vandalisme,
blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een
gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen/wervelstromen/zandstormen, contact met chemische
gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Xperal B.V. en vormveranderingen van
het object waarop het PV-systeem bevestigd is.


Artikel 12 Garantie functionaliteit lange termijn
12.1: Xperal B.V. garandeert het vermogen van het PV-systeem voor 90% van het oorspronkelijk vermogen
gedurende 10 jaar en voor 80% gedurende 25 jaar mits het PV-systeem wordt onderhouden conform de instructies
van Xperal B.V. en vrij blijft van schaduw. Vervanging van het PV-systeem is voor eigen rekening van de Klant.
12.2: De omvormer van het PV-systeem heeft een verwachte levensduur van 10 à 15 jaar. Vervanging van de
omvormer is voor eigen rekening van de Klant.


Artikel 13 Betaling
13.1: Betaling dient te geschieden volgens termijnen die vastgesteld worden in de Overeenkomst.
13.2: Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar
NL78RABO 0310901693 t.n.v. Xperal B.V. te Weert.
13.3: Indien de overeenkomst ontbonden wordt in lijn met artikel 4.4, gaat Xperal B.V. onverwijld over tot restitutie
van de reeds van de Klant ontvangen betaling.
13.4: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8% per jaar.
13.5: In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant
onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.6: Alle door Xperal B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Xperal B.V. tot aan het moment van complete
voldoening van al hetgeen Xperal B.V. in verband met de Overeenkomst van de Klant te vorderen heeft, schade,
kosten en renten, indien van toepassing, daaronder begrepen.
13.7: Het risico voor de door Xperal B.V. geleverde zaken is voor de Klant vanaf het moment dat die zaken aan de
Klant geleverd zijn.
13.8: De eigendomsoverdracht van het PV-systeem vindt plaats na Installatie, na de laatste betaling.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1: Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 en 12 van deze
voorwaarden.
14.2: De aansprakelijkheid van Xperal B.V. in verband met eventuele tekortkomingen in de door haar geleverde
zaken is beperkt tot het nakomen van de in de artikelen 11 en 12 omschreven garantie.
14.3: Xperal B.V. is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens
indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Xperal B.V. of door haar ingehuurde derden is
toegebracht. In alle gevallen waarin Xperal B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger
zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken (indiende schade niet meer is dan de
waarde van de factuur) waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is
door een verzekering van Xperal B.V., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
14.4: Xperal B.V. zal nooit aansprakelijk zijn bij indirecte/gevolgschade, die uit schade aan zaken voortvloeit.
14.5: Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van
Xperal B.V. of haar bedrijfsleiding.
14.6: Xperal B.V. wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie van en/of onderhoud
van het PV-systeem niet plaats vond via een door Xperal B.V. ingeschakelde installateur.

Algemene Voorwaarden 2021
14.7: De website van Xperal B.V. bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen.
Xperal B.V. staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is
van Xperal B.V. of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de
website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere
rechten worden ontleend.


Artikel 15 Overmacht
15.1: Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die
niet aan Xperal B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of
andere derden waarvan Xperal B.V. afhankelijk is voor de levering en Installatie van het PV-systeem.
15.2: Xperal B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Xperal B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3: Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Xperal B.V. opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Xperal B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan 2
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
15.4: Indien Xperal B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1: Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt eveneens als de
Overeenkomst deels of geheel in het buitenland uitgevoerd dient te worden en/of de Klant in het buitenland
woonachtig is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2: Alle geschillen die tussen partijen ontstaan in verband met deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.


Artikel 17 Slotbepalingen
17.1: Xperal B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben
voor bestaande Overeenkomsten.